Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Yürürlük” başlıklı 32.maddesine göre Kanunun; 8. –  9. – 11. – 13. – 14. – 15. – 16. – 17. ve 18. maddelerinin yayımı tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden altı ay sonra 7 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

6698 sayılı Kanun (“KVKK”)7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

DigiWUN SoftwareDigiWUN Software’i,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Giriş

Kastamonu DigiWUN; kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak DigiWUN Software (“DigiWUN”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Ne Şekilde ve Hangi Amaçla İşleneceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Kastamonu DigiWUN olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

Toplanan kişisel ve ticari verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde;

 • DigiWUN’ın hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yerine getirilmesi, DigiWUN’ın ve faaliyetlerinin tanıtılması, DigiWUN tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması,
 • 4691 sayılı kanun kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından talep edilecek her türlü bilgi, belge, rapor ve bilgi notunda Türkiye’deki ar-ge ekosisteminin geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması,
 • Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapılması, istatistiki ve bilimsel bilgilerin üretilmesi, internet sitesi ve diğer iletişim kanallarımızı kullanım şeklinize ilişkin analizlerin yapılması ve sizlere özelleştirmelerde bulunulması,

amaçları dâhilinde işlenecektir.

DigiWUN personelinin/çalışanlarının/ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması veya işbu maddede belirtilenlere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere; yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla verileriniz kullanılabilecektir. Veriler; gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak bu metnin amaçlarının gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılabilir, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenebilir.

Katılım sağladığınız etkinliklerle ilgili etkinliği düzenleyen ve etkinlik paydaşı olan kuruluşlarla kişisel verileriniz paylaşılabilecek, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için aktarılabilecek veya arşivlenebilecektir.

Saklanan, işlenen veya arşivlenen kişisel verileriniz ilgili diğer kamu kuruluşlarının gerekli görmesi ve talep etmesi halinde, verileriniz kanunen yetkili kamu kurumları ile paylaşılabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek, pazar araştırması amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak, DigiWUN yükümlülüklerini yerine getirmek, DigiWUN’ın iş ve süreç iyileştirmelerini yürütmek, geliştirmek ve eğitim ile etkinlik planlama faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanmak başta olmak üzere;

 • DigiWUN İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda;
 • DigiWUN ‘ın İnsan Kaynakları politikalarına uygun şekilde; operasyonlarının yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personelin temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,
 • DigiWUN’da yerleşik tüzel ve gerçek kişiler arası iş kapasitesinin ve ar-ge ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla iş birliklerinin kurulması,
 • DigiWUN ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için, DigiWUN tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile (yetkili veya çalışanlar) yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci ve mali işlerin yürütülmesi,
 • DigiWUN’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; DigiWUN tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), DigiWUN ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, DigiWUN içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; DigiWUN nezdindeki ar-ge faaliyetlerini sürdürmek, DigiWUN’ın ve DigiWUN ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, DigiWUN tesis ve binalarının iç ve dış lokasyonlarında fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, Mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi, Ülkemizdeki ve DigiWUN’daki ar-ge ekosisteminin araştırılması ve incelenmesi amaçlarıyla; mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yapılan/yapılacak danışman, kuruluş, taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, ödeme sistemleri kuruluşları ve GSM operatörleri olmak üzere ilgili paydaşlara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, DigiWUN Bilgi Yönetim Sistemi ve yan uygulamaları üzerinden yapılan yazılı/dijital başvurular, web sitesi, sosyal medya, çağrı merkezi, e-posta, dijital veya basılı anket, matbu form, adli kayıtların taranması, SGK kayıtları, DigiWUN’ın sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar, kampüs giriş-çıkış araç tanıma sistemleri, 4691 ve 5746 sayılı kanunda sağlanan muafiyetlerin sağlanması adına kurulu biyometrik tanılama sistemleri ve DigiWUN içi ve dışı kapalı devre kamera izleme sistemi gibi sistemler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’nin ilgili maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle DigiWUN’a iletmeniz durumunda, DigiWUN tarafından talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, DigiWUN tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri 6698 sayılı Kanunun 11.maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak bizzat DigiWUN’a veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle DigiWUN’a iletebilirsiniz. Kastamonu DigiWUN talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandıracak, işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde tarifede belirtilen  ücret alınacaktır.